مقاله اثرات جریان یافتن پول الکترونیک بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۷۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: اثرات جریان یافتن پول الکترونیک بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ایران
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پول الکترونیک
مقاله کارت های بدهی
مقاله پایانه فروش
مقاله اسکناس و مسکوک در گردش
مقاله مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهیلی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جیحونی پور مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تاثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تاثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
در این مقاله، اثر شاخص های نشان دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارت های بدهی، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد پایانه های فروش و تعداد پایانه های شعب بانک ها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدل ها از داده های فصلی سال های ۱۳۸۹-۱۳۸۳ استفاده شده است.
از برآورد مدل ها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارت های بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارت های بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارت های بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاه های خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین یافته های این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانه های فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.