سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد جواد کرمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سعید عشقی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثر جیبرلیک اسید بر خصوصیات میوه انگور یاقوتی در شرایط دیم استان فارس در فصل زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در منطقه سعدی شیراز و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و تعداد سه تاک در هر کرت اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل غوطه وری خوشه در محلول جیبرلیک اسید با غظت های ۱۵ و ۳۰ و ۴۵ میلی گرم در لیتر در سه زمان قبل از گلدهی، گلدهی کامل و بعد از گلدهی و شاهد (عدم استفاده از جیبرلین) بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر جیبرلین بر طول حبه (۱%>P) و وزن حبه (۵%>P) معنی دار و بر سایر صفات معنی دار نبود.