سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
محمدجواد کرمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عبدالحسین محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تیمارهای جیبرلیک اسید و حلقه برداری تنه در مرحله بعد ازگلدهی به منظور تسریع در زمان رسیدن و درشت کردن حبه های انگور یاقوتی در استان فارس انجام شد. آزمایش در فصل زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ در منطقه کوار و در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و تعداد سه تاک در هر کرت اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیبرلیک اسید با غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر، حلقه برداری تنه و حلقه برداری تنه همراه با جیبرلیک اسید بود. در نهایت بهترین نتایج در تیمار حلقه برداری تنه با تولید درشت ترین حبه ها و زودرس ترین میوه ها ( ۸ روز زودتر از تیمار شاهد)، و اختلاف معنی دار (% p<1 ) با سایر تیمارها حاصل شد. تیمار جیبرلیک اسید موجب بیشترین تأخیر در رسیدن میوه نسبت به سایر تیمارها شد بنابراین استفاده از این تیمار در انگور یاقوتی توصیه نمی شود هر چند که این تیمار موجب تولید خوشه های طویل تر شد