سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صدیقه سادات خالقی – کارشناس ارشد مدرس دانشگاه آزاد فسا
ناصر عالم زاده انصاری – دکتری باغبانی
مجید راحمی – دکتری باغبانی استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور افزایش عمر انباری و کیفیت سه رقم میوه گوجه فرنگی چف، سان سید، سوپرتلمو برداشت شده در مرحله سبز بالغ مورد بررسی قرارگرفت. دراین آزمایش اثر غوطه وری در محلول کلرید سدیم و تیمار آب گرم برروی سه رقم میوه گوجه فرنگی بررسی گردید. فاکتورهایی که موردب ررسی قرارگرفتند شامل سفتی بافت PH عصاره غلظت مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر، شاخص طعم ، درصد کاهش وزن، میزان اسید اسکوربیک ویتامین C میزان کلروفیل و کاروتنوئید و درصد پوسیدگی بودند آزمایش بصورت فاکتوریل درقابل طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت نتایج حاصل از ازمایش نشان داد تیمار غوطه وری در محلول کلرید سدیم ۰/۸۵% پوسیدگی را کاهش داد ولی با کاهش سفتی و کلروفیل و افزیاش درصد کاهش وزن و میزان کاروتنوئید باعث تسریع در رسیدن میوه های گوجه فرنگی گردید.