سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام مهری –
موسی ترابی گیگلو – عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق اثراات غلظتهای مختلف TDZ و BAP در باززایی گیاهچه ی سیب زمینی رقم آگریا در محیط MS تغییر یافته کشت و بررسی شد. مشخص گردید که اثرات غلظتهای بالای BAP در باززایی گیاهچه نسبت به غلظتهای بالای TDZ بیشتر است و با افزایش غلظت TDZ از ۰٫۲۵به ۲ باززیایی کم شده و در مقابل میزان باززایی ریشه افزایش یافت.