سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی میرشکار – دانشجوی کارشناسی ارششد گروه هدایت استعدادهای درخشان
کتانه ابراری – استادیار دانشگاه دامغان
علی رشیدی پور – استاددانشگاه علوم پزشکی سمنان
ایران گودرزی – استادیار دانشگاه دامغان

چکیده:

فشارروانی پس ازسانحه PTSD اختلال روانی است که درپی مواجهت با سوانح شدید بروز می کند با استفاده ازرت هاینرتک استرس طولانی مدت توانایی Sps برای ایجاد پاسخ ترس زمینه توانایی بتااسترادیول برای کاهش آن ارزیابی شد حیوانات گروه SPS+S 2ساعت درمقید کننده نگهداری ۲۰دقیقه جهت شنای اجباری درآب قرارگرفتند ۱۵دقیقه بعدبااتربیهوش شدند هفت روبعد دردستگاه ترس زمینه و شوک دریافت کردند تزریق بتااسترادیول و روغن کنجد بلافاصله بعدازSPS+S و طی ۴روز متوالی ۲ ساعت قبل ازتست صورت گرفت یک تا پنج روز بی حرکتی ثبت شد تزریق روغن کنجد درحیوانات گروه شاهد ۲ساعت قبل ازمواجهت با دستگاه ترس زمینه به مدت ۵ روز که فقط به منظور ثبت میزان بی حرکتی قرارگرفتند نیز انجام گرفت مدل SPS+S بطور معناداری P <0/001 سبب افزایش پاسخ ترس زمینه درحیوانات گردید درنتیجه بتااسترادیول با کاهش پاسخ ترس زمینه که شاخصی برای القا ptsd است میتوانددرجلوگیری ازبروز PTSD موثرباشد.