سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا خطیبی – دکتری شهرسازی

چکیده:

گسترش شهرها درسده اخیربویژه درکلانشهرها اگرچه مفاهیمی همچون توسعه شهری تکوین فرهنگ شهروندی و افزایش جمعیت باسود را بازتعریف کرده و توسعه داده اما ازسوی دیگر باعث تنگناهایی همچون بیکاری آلودگی محیط زیست اختلال درحمل ونقل وکمبود مسکن هم شدها ست درچنین وضعیتی شهرهای کمتر توسعه یافته با مشکلاتی به مراتب بیشتر و عمیق تردراین دوره مواجهند و ساکنان این شهرها درمعرض اسیب های اجتماعی خطرناکتری قراردارند پژوهشگران و کارشناسان مدیریت شهری معتقدند گسترش بی ضابطه و غیرهدفمند شهرها ارتباط مستقیمی با افزایش اسیبهای اجتماعی جرم و جنایت و خشونت های اجتماعی دارد و همه این مشکلات زمانی خود را بروز میدهد که مدیران شهری و تصمیم سازان کلان کشورها شاخه ایی از علوم شهری یعنی شهرسازی را به اندازه لازم درنیافته و به آن کم توجه باشندهدف ازاین مقاله بررسی تاثیر توسعه های ناموزون شهری درتغییر اقلیم است که با بررسی مقولاتی همچون ساخت و سازهای شهری حمل و نقل شهری توسعه های متراکم و پراکنده سعی درتحلیل اثرات مخرب توسعه های نامتجانس شهری روی این پدیده دارد.