سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
نورالله معلمی – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمدحسن مرتضوی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز
عزیز تراهی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خرما

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روند تغییرات رشد میوه خرمای رقم استعمران (سایر)، آزمایشی در کلکسیون تحقیقاتی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور در اهواز در سال ۸۹-۱۳۸۸ اجرا شد . این آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام گردید . عوامل آزمایشی شامل ۲ زمان محلول پاشی ( ۳۰ و ۵۰ روز بعد از گرده افشانی) در کرت های اصلی و ۹ ترکیب هورمونی شامل: شاهد (آب مقطر)، ۵۰ پی پی ام آدنین بنزیل (BA) و ۱۰۰ پی پی ام BA و ۱۰۰ پی پی ام اسید جیبرلیک (GA3) و ۲۰۰ پی پی ام GA3 و ۱۰۰ پی پی ام GA3+50 پی پی ام BA و ۱۰۰ پی پی ام اسید جیبرلیک (GA3) و ۲۰۰ پی پی ام GA3 و ۱۰۰ پی پی ام GA3+50 پی پی ام BA و ۱۰۰ پی پی ام GA3+100 پی پی ام BA و ۲۰۰ پی پی ام GA3 +50 پی پی ام BA و ۲۰۰ پی پی ام GA3 +50 پی پی ام BA در کرت های فرعی بودند. نتایج نشان داد که صفات کمی شامل طول و قطر میوه وهسته و همچنین سفتی میوه تا اواسط مرحله رشد افزایش یافته و بعد از آن کاهش یافتند اما وزن خشک میوه، اسیدیته کل (TA) و مواد جامد محلول (TSS) تا اواخر دوره رشد سیر صعودی نشان دادند. همچنین درصد آب میوه تا اواخر دوره رشد سیر نزولی نشان داد. این آزمایش نشان داد که زمان اول هورمون پاشی( ۳۰ روز بعد از گرده افشانی) و ترکیب هورمونی ۲۰۰ پی پی ام GA3+100 پی پی ام BA و بهترین تاثیر را برصفات مذکور داشته و قابل توصیه است.