مقاله اثرات تنش نیتروژن و کاربرد سایکوسل بر ویژگی های وابسته به ورس و عملکرد دانه برنج رقم طارم دیلمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۴۰۹ تا ۴۱۹ منتشر شده است.
نام: اثرات تنش نیتروژن و کاربرد سایکوسل بر ویژگی های وابسته به ورس و عملکرد دانه برنج رقم طارم دیلمانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تنش نیتروژن
مقاله حرکت خمش
مقاله سایکوسل
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: دستان سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات تنش نیتروژن و کاربرد سایکوسل بر ویژگی های وابسته به ورس و عملکرد دانه برنج رقم طارم دیلمانی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی واقع در شهرستان بابلسر در سال  1389اجرا شد. تنش نیتروژن در مراحل ابتدای کاشت، ابتدای پنجه دهی، ظهور خوشه آغازین و خوشه دهی کامل به عنوان عامل اصلی و سه سطح محلول پاشی ۰، ۱٫۵ و ۳ لیتر سایکوسل در هکتار به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد، تنها صفت طول میانگره ۴ تحت اثر متقابل تنش نیتروژن و مقادیر سایکوسل قرار گرفت. کمترین طول ساقه، ارتفاع گیاه، حرکت خمش میانگره 4 و بیشترین طول خوشه، طول برگ پرچم، همی سلولز و در نتیجه عملکرد دانه (۶۰۶۳ کیلوگرم در هکتار) تحت تنش نیتروژن در ابتدای کاشت به دست آمد. حداقل طول خوشه، طول برگ پرچم، همی سلولز و عملکرد دانه (۴۳۵۰ کیلوگرم در هکتار) تحت تنش در مرحله خوشه دهی کامل حاصل شد. با کاربرد سه لیتر در هکتار سایکوسل در مقایسه با تیمار شاهد طول ساقه، طول خوشه، ارتفاع گیاه، طول برگ پرچم، طول میانگره ۳، طول میانگره ۴ و حرکت خمش میانگره ۳ به ترتیب به نسبت ۹٫۰، ۲۲٫۲، ۷٫۲، ۲۴٫۷، ۱۱٫۱ و ۱۵٫۸ درصد کاهش و سلولز، همی سلولز و لیگنین هر یک به میزان ۷٫۶، ۳۴٫۵ و ۲۶٫۳ درصد روند افزایشی داشتند. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده مرحله خوشه دهی کامل به کمبود نیتروژن حساس بود و مقدار سه لیتر سایکوسل در هکتار به عنوان تیمار مناسب تعیین شد.