سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هما محمودزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی

چکیده:

مراحل تکوین گامتوفیت نر در گیاه کلزا و اثرات تنش شوری بر این مراحل با استفاده از روشهای متداول ، سلولی _بافت شناسی و مشاهدات با میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفت و با نمونه هایی که تحت تنش شوری نبودند ، مقایسه شد. تنش شوری در محدوده مورد آزمایش ، موجب تغییرات محسوسی بر رشد کلی گیاهان شد و در مرحله شروع گلدهی باعث کاهش تعداد دانه های گرده در بساکها گردید. اگر چه گلچه ها ظاهر طبیعی داشتند ولی رشد بساک ها عادی نبود و بعضی از بساکها چروکیده و بیرنگ و کوچک بودند. دیگر اثرات مشاهده شده در طی مراحل مختلف تکوین عبارت بودند از تخریب زود هنگام دیواره بساک ، تحلیل رفتن دانه های گرده و ایجاد گرده هایی با شکل و ویژ |گیهای غیر طبیعی. کاهش تعداد دانه های گرده و غیر طبیعی شدن شکل و ساختار تعداد قابل توجهی از گرده ها می تواند از عوامل موثر بر کاهش میزان محصول باشد.