سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان قنبری – دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.عضو باشگ
شورانگیز جوانمردی – محقق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محسن فرزانه – دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علیرضا افتخاریان جهرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

وجود املاح زیاد در خاک یا آب آبیاری، گیاه را با تنش شوری مواجه می سازد. تنش شوری صرف نظر ازمکانیسم شور شدن خاک، به دلیل تجمع بیش از حد کاتیون ها و آنیون ها در محلول خاک، بروز می کند. به منظوربررسی آثار تنش شوری بر صفات مرتبط با جوانه زنی، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد شیراز به صورت کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت. تیمار شوری اعمال شده در ۴ سطح (۱۲،۸،۴،۰ دسی زیمنس برمتر)بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که سطوح مختلف شوری اثر بسیار معنی داری بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی و شاخص بنیه بذر داشتند.(P<0/ ( 001 نتایج مقایسه میانگین نشان داد که با افزایش غلظت شوری کلیه صفات مذکور کاهش یافتند. به گونه ای که بالاترین میزان هر یک از صفات متعلق به تیمار شاهد و کمترین آن متعلق به تیمار ۱۲ دسی زیمنس بر متر بود و تنها صفت شاخص بنیه بذر بود که تیمار ۴ دسی زیمنس بر متر بیشتر از تیمار شاهد بود. بنابراین به نظر می رسد که ارزیابی عکس العمل صفات مرتبط با جوانه زنی در مرحله جوانه زنی برای تعیین تحمل به شوری گیاه تربچه مؤثر باشد.