سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشته مهدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آز
محسن نبوی کلات – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات شوری بر شاخص های جوانه زین ارقام خارمریم آزمایشی به صورت فاکتوریل رد قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. عوامل آزمایش شامل ۳ رقم خارمریم ( بومی اهواز، بومی ساری و اصلاح شده مجاری) و شش سطح شوری ۰ صفر و ۱/۲- و ۲/۴- و ۳/۶- و ۴/۸- و ۶- بار) ناشی از نمک NaCl بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر رقم بر شاخص های جوانه زنی معین دار نبود ولی تنش شوری بر تمام صفات تاثیر معین دار داشت. باافزایش تنش شوری، درصد و سرعت جوانه زین، طول ریشه چه و ساقه چه و بنیه بذر کاهش یافت.