سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادیا دادرس – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
حسین بشارتی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
ساغر کتابچی – استادیارگروه گیاه پزشکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

دراین تحقیق اثرات تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک سه رقم گیاه سویا در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. ارقام سویای استفاده شده عبارت بودند از : سحر،گرگان ۳ و جی کا.سطوح شوری بکار برده شده شامل آبهایی با شوری (شاهد( ۱ دسی زیمنس بر متر)، ۴/۲،۵،۵/۸ دسی زیمنس بر متر)بودند. بدین منظور ۴۸ عدد گلدان تهیه شد که در هر کدام ۴ کیلو گرم خاک آهکی با بافت لوم ریخته شد.سپس بذور سویایی که از قبل جوانه دار شده بودند به داخل حفرات ایجاد شده در گلدانها منتقل شدند لازم به ذکر است که درون این حفرات از قبل باکتری برادی ریزوبیوم ژاپنیکوم ریخته شده بود.بعد از گذشت ۱۰ روز و مستقر شدن گیاه تنش های شوری اعمال گردید. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب کاملا تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. نتایج حاصله حاکی از آن بود که تنش شوری سبب تفاوت معنی دار از لحاظ آماری درارتفاع اندام هوایی ، وزن تر و خشک اندام هوایی ،وزن تر و خشک ریشه و زیست توده کل و تعداد گره شد و این فاکتورها را کاهش داد.