سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هدیه کریمی – دانشجوی سابقکارشناسی ارشد علوم گیاهی گرایش اکولوژی تاکسونومی دانش
هادی درزی رامندی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
ناصر عباسپور – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
حسن محمودزاده – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اذربایجان غر

چکیده:

شوری یکی از موانع و محدودیت های کشت انگور در مناطق خشک ونیمه خشک به شمار می آید بدین منظور و جهت ارزیابی اثرات تنش شوری و رقم برغلظت عناصر غذایی در انگور آزمایشی با چهار سطح کلرید سدیم ۰ ، ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار و چهار رقم دیزماری، قره شیره، قزل اوزوم و تبرزه قرمز انتخاب شده از دو منطقه بالو و کشتیبان بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با چها رتکرار درمحیط بدون خاک به اجرا درآمد در پایان آزمایشی نیز کل گیاهان از بستر خارج شده و غلظت عناصر غذایی اندازه گیری گردید نتایج نشان داد که شوری اثرات کاهشی معنی داری بر غلظت عناصر غذایی انگور داشت هرچند شدت این اثرات برحسب نوع رقم متفاوت بود. در تمامی ارقام با افزایش غلظت نمک مقادیر سدیم برگ و دمبرگ افزایش معنی داری نشان داد .