سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هیوا عطاری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
سحر نعمت پور – کارشناسی ارشد علوم باغبانی
حامد دولتی بانه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آذربایجان غربی
ولی ربیعی –

چکیده:

شوری یکی از مهمترین تنشهای محیطی است که اثرات عمده ای برروی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهان دارد و هرساله باعث ایجاد خسارت فراوانی درمحصولات کشاورزی میگردد دراین تحقیق تحمل به شوری درچهاررقم انگورعسکری یاقوتی رشه و سرقوله براساس آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار مورد مطالعه قرارگرفت برا یاین منظور نهالهای ارقام انگور مذکور پس از۲ ماه استقرار با غلظت های ۰و۴۰و۸۰و۱۲۰ میلی مولار NaCl به مدت سه ماه تیمار شدند سپس برخی پارامترهای فیزیولوزیکی موردبررسی قرارگرفتند نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که شوری موجب کاهش قطر ریشه طول ریشه اندازه برگ و وزن خشک شاخه و ریشه و افزایش جذب سدیم و پتاسیم گردید دربین تمامی ارقام مورد آزمایش رقم رشه تحمل بیشتری نسبت به شوری نشان داد.