سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید رستگار – محقق و سرپرست ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم
حمید زرگری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس-شیراز

چکیده:

بمنظور بهینه کردن نیاز آبیاری نخل شاهانی با روش آبیاری قطره ای، طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی شامل ۵ تیمار آبیاری، هر تیمار چهار درخت در سه تکرار جمعاً بر روی ۶۰ اصله نخل شاهانی ۱۴ ساله با فواصل کاشت ۱۰×۱۰ متر در ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم برای مدت چهار سال به اجرا درآمد. تیمارهای آبیاری عبارتند از: میزان آبیاری بر اساس ۷۵% تبخیر از تشتک در تمام سال (تیمار تر) (A) و میزان آبیاری بر اساس ۵۰ % تبخیر از تشتک در تمام سال (تیمار خشک ) (B) و میزان آبیاری بر اساس ۵۰ % تبخیر از تشتک در بهار و بقیه سال ۷۵ % (بهار خشک) (C) و میزان آبیاری بر اساس ۵۰% تبخیر از تشتک در تابستان و بقیه سال ۷۵ % (تیمار تابستان خشک) (D) ، میزان آبیاری بر اساس ۵۰ % تبخیر از تشتک در پائیز و زمستان و بقیه سال ۷۵ % (پائیز خشک) (E). نتایج بدست آمده نشان داد که بر اساس آزمون دانکن در سطح ۱% بین تیمارهای تر، خشک، بهارخشک، تابستان خشک و پائیز خشک با آبیاری ۱۰۳۶۸ و ۶۸۲۵ و ۹۱۱۱ و ۸۹۱۵ و ۹۶۹۰ متر مکعب در هکتار و عملکرد محصول ۸۹۶۵ و ۶۳۱۷ و ۹۲۸۸ و ۷۱۱۵ و ۸۳۶۹ کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری وجود داشته و تیمارهای بهارخشک و تر نسبت به تیمارهای خشک و تابستا نخشک در گروه یک قرار گرفتند. در بررسی کیفی میوه براساس آزمون دانکن در سطح ۵% مشاهده شد که وزن یک عدد میوه، تعداد میوه در یک کیلوگرم محصول و درصد رطوبت معنی دار بوده و کمترین وزن یک عدد میوه، درصد رطوبت و بیشترین تعداد میوه در یک کیلوگرم محصول مربوط به تیمار خشک و تابستان خشک می باشد.