سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احسان آراسته – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی زراعت دانشگاه آزاد اسل
امین فرنیا – استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد بروجرد- میدان
عباس ترکمانی – کارشناس دانه های روغنی ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان بروجرد بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و تراکم بوته بر خصوصیات کیفی ارقام کلزا، آزمایشی به صورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی۸۸ -۸۹ اجرا شد . در این آزمایش تنش خشکی در سه سطح شامل بدون تنش ، دو تنش خشکی (در مراحل بعد از روزت و قبل از شروع گل) و سه تنش خشکی (در مراحل بعد از روزت ، قبل از شروع کل و پر شدن غلاف) در کرت اصلی و سطوح مختلف تراکم بوته در سه سطح ۶،۱۰،۱۴ کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار در کرت فرعی و ارقام کلزا سه رقم زرفام،SLM046 و اکاپی در کرت فرعی فرعی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که تنش خشکی و تراکم بوته و اثرات متقابل آنها بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه،درصد روغن و عملکرد روغن ارقام کلزا اثر معناداری دارد. بیشترین میزان درصد روغن در شرایط بدون تنش و تراکم بوته ۱۰ کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار در رقم زرفام بدست آمد که با توجه به عملکرد بیولوژیک بیشتر و عملکرد دانه بیشتر سبب افزایش درصد روغن شده اند، با افزایش میزان آب درصد روغن نیز افزایش یافته است.