سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین فرنیا – استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
احسان آراسته – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی
محمد شاهوردی – پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و تراکم بوته بر خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا ، آزمایشی به صورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی ۸۹ / ۸۸ اجرا شد . در این آزمایش تنش خشکی در سه سطح شامل بدون تنش ، دو تنش خشکی (در مراحل بعد از روزت و قبل از شروع گل) و سه تنش خشکی (در مراحل بعد از روزت ، قبل از شروع کل و پر شدن غلاف) در کرت اصلی و سطوح مختلف تراکم بوته در سه سطح ۶ ، ۱۰ ، ۱۴ کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار در کرت فرعی و ارقام کلزا سه رقم زرفام ، SLM046 و اکاپی در کرت فرعی فرعی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد دانه نشان داد که تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه و شاخص برداشت اثر معناداری دارد و تراکم بوته نیز بر عملکرد و اجزای عملکرد اثر معناداری دارد . بیشترین میزان عملکرد دانه در دو تنش خشکی و تراکم بذر ۱۰ کیلوگرم در هکتار در رقم زرفام بدست آمد که با توجه تعداد غلاف در بوته بیشتر و وزن هزار دانه بیشتر و عملکرد بیولوژیک بالا در مجموع سبب افزایش عملکرد دانه شده اند