سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راضیه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
فائز رئیسی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد
شجاع قربانی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

از جمله عوامل مؤثر بر جمعیت، فعالیت و توزیع ریزجانداران خاک، تنش های رطوبتی می باشد. بدین منظور اثر مواد نگهدارنده رطوبت طبیعی و مصنوعی بر فعالیت آنزیم های ساکاراز و اوره آز در سال ۱۳۸۸ بر روی خاک های یکی از مزارع دانشگاه شهرکرد بررسی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت و همچنین افزودن مواد نگهدارنده رطوبت حاوی مواد کربن و نیتروژن دار با کیفیت های متفاوت (مقادیر مختلف C و N) فعالیت آنزیم های ساکاراز و اوره آز در خاک های تیمار شده با این مواد نسبت به خاک شاهد افزایش می یابد