سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن طریق الاسلامی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اس
رضا ضرغامی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کرج
مسعود مشهدی اکبربوجار – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
میثم اویسی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامینپیشوا

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد دانه وکارایی نیتروژن ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ در مقادیر متفاوت نیتروژن، آزمایش مزرعه ای به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ انجام شد. در این آزمایش عامل اصلی سطوح تنش در۴ سطح (۵۰،۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر) و عامل فرعی سطوح کود نیتروژنه (اوره) در۳ سطح (۸۰، ۱۳۰، ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد بین سطوح مختلف تنش خشکی وکود نیتروژنه تفاوت معنی داری وجود دارد. با افزایش تنش خشکی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص سطح برگ و محتوای آب نسبی کاهش یافت. تنش خشکی شدید در مقایسه با تنش مطلوب باعث کاهش عملکرد دانه به میزان تقریبی ۶۰ درصدگردید. این کاهش بیشتر به دلیل کاهش وزن و تعداد دانه بود با افزایش نیتروژن عملکرد دانه و بیولوژیک افزایش یافت. بیشترین عملکرد در عامل اصلی T1 (50 میلیمتر تبخیر) و کمترین عملکرد T4 (150میلیمتر تبخیر) بدست آمد. همچنین مصرف کود نیتروژنه به مقدار ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد به میزان ۷۰۷۸ کیلو گرم در هکتار نشان داد و کمترین عملکرد مربوط به استفاده ۸۰ کیلوگرم در هکتار استفاده نیتروژن می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که در شرایط مختلف تنش خشکی، جهت افزایش کارایی مصرف نهاده ها و کاهش هزینه ها، تناسب میان میزان مصرف نیتروژن با فراهمی آب در خاک الزامی است