سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی نخجوانی مقدم – مربی پژوهش
سیدحسین صدرقاین – مربی پژوهش
مهدی اکبری – استادیار پژوهش

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش ابی بر عملکرد و کارایی مصرف آب گندم ازمایشی در منطقه مشهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل نه تیمار در سهتکرار اجرا شد تیمار اول براساس ابیاری در تمامی مراحل رشد گیاه تیمار شاهد، شش تیمار دیگر براساس قطع آب در مراحل شش گانه فصل رشد به ترتیب مراحل جوانه زنی، پنجه زنی، ساقه دهی ، گلدهی ، دانه بندی و رسیدن دانه دو تیمار باقی مانده نیز براساس کاهش یکسان میزان آب داده شده به میزان ۲۰ و ۶۰ درصد در طول فصل رشد نسبت به تیمار شاهد انتخاب شدند. ابیاری هر کرت براساس کمبود رطوبت خاک آن کرت تا عمق توسعه ریشه گیاه با توجه به حد ظرفیت زراعی لایه های خاک انجام گرفت. تنش آبی سبب شد تا نیمرخ رطوبتی درعمق توسعه ریشه گندم و برخی مواقع در کل عمق خاک به سمت میزان رطوبت کمتر خاک کشیده شود نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین مقادیر عملکرد دانه، ازا عملکرد کارایی مصرف آب و نمایه سطح برگ در تیمار شاهد و سایر تیمارهای ازمایشی در سطح ۵ درصد وجود داشت. همچنین مشاهده شد که تنش آبی در مراحل دانه بندی و گل دهی گیاه گندم زمستانه از طریق کاهش وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله بیش از تعداد سنبله در واحد سطح بر عملکرد و بدنبال آن برکارایی مصرف آب گندم تاثیر داشته است.