مقاله اثرات تمرینات اغتشاشی بر نسبت های فعالیت عضلات کوادریسپس و همسترینگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۴۶۹ تا ۴۸۱ منتشر شده است.
نام: اثرات تمرینات اغتشاشی بر نسبت های فعالیت عضلات کوادریسپس و همسترینگ
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب های رباط متقاطع قدامی
مقاله عضله کوادریسپس
مقاله ورزش درمانی
مقاله انقباض عضله
مقاله مفصل زانو
مقاله الکترومیوگرافی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطافت کار رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی تکامجانی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مینونژاد هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به نظر می رسد ایجاد ثبات مفصل زانو از طریق هم انقباضی کوادریسپس و همسترینگ در ورزش کاران مبتلا به نقص نوروماسکولار غلبه کوادریسپس ضروری باشد. هم انقباضی و نسبت فعالیت کم تر در کمپارتمان داخلی زانو، این مفصل را در معرض وضعیت والگوس بیش از حد قرار می دهد که آسیب لیگامان صلیبی قدامی (Anterior cruciate ligament, ACL) را تشدید می کند. هدف این تحقیق تعیین تاثیر تمرینات اغتشاشی بر نسبت های فعالیت عضلات همسترینگ و کوادریسپس در ورزش کاران دارای نقص نوروماسکولار غلبه کوادریسپس بود.
مواد و روش ها: اندازه گیری های الکترومایوگرافی از عضلات کوادریسپس و همسترینگ (حین اجرای آزمون فرود دراپ بر روییک پا) از ۵۳ ورزش کار (۲۶ نفر گروه کنترل و ۲۷ نفر گروه تجربی) دارای نقص غلبه کوادریسپس (شناسایی شده به وسیله آزمون پرش تاک) در پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. پس از اجرای شش هفته تمرینات اغتشاشی بر روی گروه تجربی، از آزمون های آنالیز واریانسیک طرفه، تی زوجی و مستقل برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
یافته ها: بعد از اجرای تمرینات اغتشاشی هم انقباضی در کمپارتمان خارجی کاهش و در کمپارتمان داخلی کاهش پیدا کردند (هم در مرحله فیدفورواردی و هم فیدبکی). نسبت فعالیت کمپارتمان داخلی زانو به کمپارتمان خارجی زانو نیز بعد از انجام شش هفته تمرین اغتشاشی در گروه تجربی افزایش پیدا کرد. هم چنین اندازه اثر بالایی در متغیرهای مورد بررسی در پس آزمون مشاهده شد.
نتیجه گیری: بهبود هم انقباضی در کمپارتمان داخلی زانو می تواند والگوس زانو و نیروی برشی قدامی را محدود کرده و منجر به کنترل بهینهACL شود. با در نظر گرفتن اندازه اثر بالای به دست آمده در گروه اغتشاشی، پیشنهاد می شود که این تمرینات در اصلاح نقص افراد غلبه کوادریسپس در آینده مورد استفاده قرار بگیرد.