سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی خدامرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی ، تهران، ایران
شهرزاد خاکپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی ، تهران، ایران
امیرعلی صولتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران
جواد یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی ، تهران، ایران

چکیده:

امروزه برای از بین بردن حشرات وضد عفونی نمودن اماکن عمومی و منازل از سموم بسیاری استفاده می شود . سم Icon نام تجاری سم لام اد باسیها لوترین میباشد که در موارد کشاورزی، محافظت از منازل و اماکن عمومی مانند بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه ۲۰ قطعه خرگوش نر بالغ سفید نیوزلندی با میانگین وزنی ۲۰۰۰± ۵۰gr گرم انتخاب گردید وبه صورت تصادفی به ۲ گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. گروه کنترل که بجز آب و غذا ماده دیگری دریافت نکردند و گروه دوم، گروه سم خوده بودند که همانند گروه کنترل آب و غذا دریافت کردند و یکبار در روز به مدت ۴ هفته سم به پشت گوش آنها مالیده شد و در روزهای ۰ و ۷ و ۱۴ و ۲۱ و ۲۸ وزن، میزان قند خون آن ها اندازه گیری و ثبت گردید. پس از ترکیب سم با آب روزانه یک مرتبه و هر نوبت ۰/۱cc که شامل ۱۰۰mg که سم آیکون یود به پشت هر دو گوش خرگوش ها مالیده می شد. بعد از ۲۸ روز خرگوشها توسط تزریق مستقیم اتر در قلب آنها کشته و مغز خرگوشها برای انجام تحقیقات خارج شد . در بررسی وزن خرگوشها تغییرات معنی دار در روزهای ۲۱ و ۲۸ در بین گروهها مشاهده گردید (۰/۰۵>p) ، بطوریکه در گروه سم خورده افزایش وزن کمتر از گروه نرمال بود. همچنین در بررسی میزان قند خون در بین گروهها نیز افزایش قند خون در گروه سم خورده مشاهده گردید بطوریکه ای افزایش در روزهای ۲۱ و ۲۸ دارای اختلاف معنی دار در بین دو گروه بود. در بررسی وزن و حجم مغز در بین گروهها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید ولی کاهش وزن مغز در گروه سم خورده می تواند ناشی از آتروفی مغز بدنبال استفاده از سم باشد.