مقاله اثرات تلقیح دو سویه ریزوبیوم بر شاخص های آناتومیکی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum) تحت آلودگی دی اکسیدگوگرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۳ منتشر شده است.
نام: اثرات تلقیح دو سویه ریزوبیوم بر شاخص های آناتومیکی شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum) تحت آلودگی دی اکسیدگوگرد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی SO2
مقاله ریزوبیوم
مقاله شاخص های آناتومیکی
مقاله شبدر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری مهری
جناب آقای / سرکار خانم: بیات لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات تلقیح ریزوبیومی بر شاخص های آناتومیکی شبدر ایرانی تحت شرایط آلودگی SO2 هوا می باشد.
مواد و روش ها: گیاهان ۳۱ روزه (تلقیح نشده، تلقیح شده با دو سویه ریزوبیوم) به مدت ۵ روز متوالی، هر روز ۲ ساعت تحت غلظت های مختلف گاز SO2 (صفر به عنوان شاهد، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵، ۲ppm) قرار گرفتند. سپس شاخص های آناتومیکی برگ گیاهان ۴۰ روزه بررسی شد
نتایج: تحت غلظت های بالای SO2 (1، ۱٫۵، ۲ppm) طول سلول های نردبانی و قطر سلول های اسفنجی در هر دو سطح برگ کاهش، تراکم روزنه در اپی درم فوقانی کاهش و در اپی درم تحتانی افزایش یافتند. همچنین گشودگی دهانه روزنه در اپی درم فوقانی افزایش و در اپی درم تحتانی کاهش یافت. تراکم کرک در هر دو سطح برگ در غلظت های ۱٫۵ و ۲ppm، افزایش معنی داری را نسبت به گیاهان شاهد نشان داد. طول کرک در غلظت ۲ppm افزایش معنی داری را در هر دو سطح برگ نشان داد. تلقیح شبدر با دو سویه ریزوبیوم اثرات منفی غلظت های بالای SO2 را به طور معنی داری کاهش داد.
نتیجه گیری: نتایج بیانگر اثرات منفی غلظت های بالای آلودگی SO2 هوا بر برخی شاخص های آناتومیکی گیاهان و اثرات مثبت تلقیح باکتریایی در مقاومت نسبت به تنش آلودگی SO2 هوا می باشد.