سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گلاله پاکرو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
اسعد رخزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سنندج
شهرام شاهرخی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت برفنولوژی وعملکرد ارقام گلرنگ درمنطقه سنندج آزمایشی بصورت کرت های خردشده درقالب طرح های بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۸۹ اجرا شد عامل اصلی تاریخ کاشت درسه سطح شامل ۸۹/۱/۱۸ و۸۹/۲/۱۴و۸۹/۳/۱۰ و رقم نیز بهعنوان عامل فرعی درسه سطح شامل IL111 سینا و ۴۱۱ بود نتایج نشان داد که تاروز از زمان کاشت تا مراحل رویت طبق ۵۰ درصد گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیکی درتاریخ کاشت اول ۱۸ فروردین نسبت به تاریخ کاشت دوم و سوم بطور بسیارمعنی داری بیشتر بود کمترین تعدادروز ازکاشت تا رسیدگی مربوط به تاریخ کاشت اخر بود اثررقم برزمان وقوع مراحل نموی معنی دار بود بطوریکه رقم ۴۱۱ نسبت به دو رقم دیگر دارای کوتاه ترین مراحل کاشت تا گلدهی و رسیدگی بود عملکرد دانه درواحد سطح تحت تاثیر تاریخ کاشت و رقم قرارگرفت بالاترین مقادیرعملکرد دانه به میزان ۱۰۹۶/۲ و ۹۸۳/۹ کیلوگرم درهکتار به ترتیب مربوط به تاریخهای کاشت اول و سوم بود که دریک سطح آماری بوده نسبت به عملکرد دانه درتاریخ کاشت دوم ۷۲۸/۲ کیلوگرم درهکتار تفاوت بسیارمعنی داری داشتند.