سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه زنجان
مهدی پناهی – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

چکیده:

تغییر اقلیم یک پدیده اتمسفری اقیانوسی درمقیاس جهانی ودرازمدت است که درده اخیر به عنوان یکی ازمهمترین موضوعات زیست محیطی مطرح شده است تاثیرات منفی پدیده تغییر اقلیم براقلیم کره زمین و مواردی همچون منابع اب و کشاورزسبب شده است که این پدیده به عنوان خطرناکترین معضل درمیان دهها معضل تهدید امیز بشر درقرن ۲۱ قلمداد شود این درحالی است که تهدید مربوط به سلاحهای کشتارجمعی دررده سوم قرار دارد دراین مقاله اثرات این پدیده برمنابع آب و کشاورزی و برخی راه های تطبیق با آن با استفاده ازمطالعات شبیه سازی و مدلهای AOGCM و بویژه مدل HadCM3 که مناسب کشورایران میباشد و با استناد به مطالعات انجام شده توسط سایرین مورد بررسی قرارگرفته است.