سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نیکپور – رئیس گروه آبخیزداری و سازوکار توسعه پاکCDM طرحهای مطالعاتی، شرکت توسعه م
حسن احمدی – دکترای عمران-آب، استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی و
بابک امین نژاد – دکترای عمران-آب، استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

یکی از آثار تغییر اقلیم، تغییر در زمان وقوع و پیک سیلاب و میزان آورد رسوب درحوزه آبریز رودخانه است. در این تحقیقبه مطالعه وضعیت تولید رسوب و سیلاب ناشی از تغییر اقلیم در دو حوزه یخچالی سردابرود و سه هزار و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته شده است. در این دو حوزه یخچالی، مطالعات نیروگا ههای جریانی نیز توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در دست مطالعه است. منطقه مورد مطالعه سه هزار و سردابرود جز مناطق پرباران کشور محسوب م یشود. یخچال علم کوه در این حوز هها واقع شده است. این یخچال یکی از مهمترین پوش شهای سطح زمین است که میزان زیادی از منابع آب خالص را در خود جای داده است و نشاندهنده تغییرات زمانی اقلیمی نیز است وسعت یخچال علم کوه طی سا لهای ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۰ با استفاده از تکنیک سنجش از دور بررسی شده است. نتایج مطالعات در طول چند دهه اخیر نشاندهنده ذوب این یخچال ب هدلیل گرم شدن هوا است. این یخچال طی ده ههای اخیر ب هدلیل تغییر اقلیم حجم قابل ملاحظ های از ذخیره آب خالص خود را از دست داده است. یخچا لهای عل مکوه هر از چند گاهی ب هدلیل تغییرات آب و هوایی ذوب شده و ایجاد سیلا بهای بزرگی م ینماید. برطبق بررس یهای انجام شده مشخص گردید میزان سیلا بهای تابستانه در حوزه آبریز س ههزار افزایش یافته است که این افزایش سیلاب باعث تغییر در رژیم رودخانه شده و شرایط تولید رسوب در این حوزه را تغییر داده و شباهت گذشته دو حوزه آبریز سه هزار و سردابرود را کاملاً از بین برده به طور یکه میزان تولید رسوب رودخانه سه هزار تقریباً ۴ برابر رودخانه سردابرود است. در حوزه سردابرود ذوب یخچال عامل اصلی دبی پایه رودخانه در فصل تابستان بوده اما در حوزه سه هزار ذوب یخچال عامل اصلی سیلا بهای تاریخی تابستانه است.