سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حلیمه اعتمادی – دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
افشین دانه کار – دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه منابع طبیعی تهران
سیده زهرا صمدی –
شراره ملبوسی –

چکیده:

اکوسیستم های ساحلی مهمترین و حساس ترین مناطق به اثرات ناشی از تغییر اقلیم می باشند که پیامد های وخیم آن را با درجه اطمینان بالاتری تجربه می کنند . پایداری طولانی مدت زیستگاه های ساحلی بین جزرومدی مانگرو بوسیله واکنش های بین سطح آب و ارتفاع ساحل، تجمع رسوبات و تولید اولیه کنترل می شود بنابراین تغییر اقلیم با تغییر پارامترهای اقلیمی بارش، دما و افزایش سریع سطح آب دریا پایداری این اکوسیستم را دچار تهدید خواهد کرد. تعیین پاسخ اکوسیستم های جنگلی مانگروها به افزایش جهانی سطح آب دریا ،درجه حرارت و تغییرات الگوی بارش ناشی از تغییر اقلیم بسیار پیچیده خواهد بود انتظار میرود که این اکوسیستم ها پاسخی سینرژیک به ترکیبی از اثرات ناشی از تغییر اقلیم ، فاکتورهای آنترپوژنیک و حوادث طبیعی نشان دهند.