سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – دانش آموخته رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی و
مریم احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

کشاورزی و تولید محصولات زراعی یکی از عوامل بسیار وابسته به شرایط آب و هوایی است که احتیاجات انسان را از جهان مختلف تامین می نماید اقلیم بیانگر متوسط درازمدت پارامترهای هواشناسی نظیر دما رطوبت بارندگی نور و باد می باشد که پدیده ای است ناپایدار و هرساله ثبات پایداری عملکرد گیاهان زراعی سازگاری آنها را تحت تاثیر خود قرار میدهد اگر روند این تغییرات سریع باشد چون گیاهان نسبت به سایر موجودات زنده امکان فرار از شرایط نامساعد را ندارند بنابراین زیان بیشتری را متحمل خواهند شد اکثر محققان یکی ازعوامل مهم و موثر در تغییر اقلیم را اثر گازهای گلخانه ای بالاخص co2 میدانند اکثر مدلهای شبیه سازی شده در کشورهای پیشرفته روند افزایشی غلظت CO2 سالهای آینده پیشگویی می کنند یکی از اثرات غیرمستقیم تغییر اقلیم در رابطه با روابط آبی گیاه م ی باشد که افزایش دما یناشی از گالهای گلخانه یبا افزایش نیاز اتمسفری گیاه افزایش تبخیر و تعرق بالقوه و بالفعل منجر به مصرف بیشتر توسط گیاهان زراعی یا به عبارتی افزایش نیاز آبی درگیاهان می شود که تحت شرایط خشکی خشکسالی سالهای اخیر از خصوصیات زیانبار افزایش درجه حرارت در مدیریت های زراعی خواهد بود.