سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یاسین صفرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
عباسعلی نوری نیا – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
حمید مدنی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
احسان سلمانی بیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تغییرات منبع و مخزن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه سویا در سال ۱۳۸۸ آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. این آزمایش با استفاده از طرح فاکتوریل بر مبنای طرح بلوک های کامل تصادفی ( RCBD ) انجام شد . دو عامل a: تغییر منبع در پنج سطح شامل، a1 : حذف ۲۵ درصد، a2 : حذف ۵۰ درصد، a3 : حذف ۷۵ درصد برگ ها، a4 : کانوپی باز و :a5 شاهد و b: تغییر مخزن در سه سطح در بر گیرنده b1 : حذف ۲۵ درصد، b2 : حذف ۵۰ درصد، b3 : حذف ۷۵ درصد نیام ها در چهار تکرار بررسی شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد، بین تیمارهای تغییرات منبع و مخزن از نظر عملکرد دانه و صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری ( p<0.01 ) وجود دارد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در تیمارهای افزایش منبع به مقدار ۲/ ۳۹۵ گرم در متر مربع و ۷۵ درصد حذف برگ ها به مقدار ۸/ ۲۴۲ گرم در متر مربع به دست آمده است. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که اعمال تیمارهای a2 ،a1 و a3 عملکرد دانه را نسبت به شاهد به ترتیب ۱۵ ، ۲۵ و ۳۵ درصد کاهش ولی در تیمار کانو پی باز عملکرد دانه ۱۲ درصد افزایش یافته است. در تیمارهای تغییرات مخزن نیز بیشترین مقدار عملکرد دانه در تیمار حذف ۲۵ درصد نیام ها ( ۱/ ۳۲۷ گرم در متر مربع) و کمترین مقدار نیز در تیمار ۷۵ درصد ( ۹/ ۲۸۷ گرم در متر مربع) حاصل شد. نتایج نشان می دهد که کاهش منبع و نیز محدودیت مخزن با تاثیر بر روی اجزای عملکرد در نهایت عملکرد دانه را کاهش می دهد.