سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه بهشتی – مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد کلیبر
شیوا بالغ – مدرس گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور واحد عجب شیر
منیره بهشتی – کارشناس محیط زیست
مهدی بالغ – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تغذیه ی نیتروژنه بهینه ی در دو رقم گندم، آزمایشی شامل ۳ سطح کود شیمیایی اوره (شاهد، ۶۰ ، ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار )، ۲ سطح کود زیستی نیتروژنه شامل(تلقیح،عدم تلقیح) و ۲ سطح رقم شامل (MV17 و زرین) بود به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه ی طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸- ۱۳۸۹ در تبریز اجرا شد.یافته ها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با کاربرد کود زیستی نیتروژنه بدون استفاده از کود اوره است. نتایج حاکی از آن است که استفاده توأم از کود اوره و نیتراژین بیشترین اثرات مثبت را بر روی صفات فوق را به همراه دارد. بررسی اثرات متقابل فاکتورها نشان داد که موثرترین ترکیب استفاده از نیتراژین به همراه ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره بود. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که کودهای زیستی می توانند با سازوکار جداگانه در افزایش عملکرد موثر باشند.