سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهداد سالاری ساردویی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدنورالدین طباطبایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان
امیرداور فروزنده شهرکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان
حسن فضائلی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف برگ خام خرما و برگ خرما غنی شده با اوره بر عملکرد و ترکیبات شیر بزهای رائینی انجام شد .این آزمایش با تعداد ۴۵ راس بز رائینی به مدت ۱۰۰ روز در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۵ جیره آزمایشی در ۳ تکرار و ۳ مشاهده در هرتکرار به اجرا درآمد جیره های آزمایشی حاوی مقادیر صفر(شاهد)، ۱۵ و ۳۰ درصد برگ خام خرما و ۱۵ و ۳۰ درصد برگ خرما غنی شده بامحلول ۵/ ۴ درصد اوره و ۹ درصد ملاس به جای کاه گندم و یونجه بودند.رکورد برداری از مقدار شیر تولیدی و تعیین چربی و پروتئین شیر هر ۱۰روز یکبار انجام شد و در روز ۷۰ ام از نمونه های خوراک و مدفوع، جهت تعیین ترکیبات شیمیایی استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشانداد درصد پروتئین شیر جیره های ۱و ۳ اختلاف معنی داری با جیره های ۲، ۴ و ۵ نشان دادند( ۰۵ / p<0 ).میزان تولید شیر و درصد پروتئین شیرتحت تاثیر جیره ها قرار نگرفتند. همچنین مقدار دیواره سلولی در جیره ۲و ۳ نسبت به ۴ اختلاف معنی داری نشان داد( ۰۵ / p<0 ) و مقدار خاکسترخام بین جیره ۲و ۴ با جیره های ۳ اختلاف معنی داری نشان داد( ۰۵ / p<0 ). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که میتوان از برگ خرما غنی شدهدر جیره بزهای شیری استفاده نمود