مقاله اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (.Crocus sativus L) در مزرعه شش ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در زراعت و فناوری زعفران از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثرات تغذیه خاکی و برگی بر رشد بنه و عملکرد گل زعفران (.Crocus sativus L) در مزرعه شش ساله
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنه دختری
مقاله کلاله زعفران
مقاله کودپاشی
مقاله محلول پاشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی قربانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی مقدم پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اول فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زعفران (Crocus sativus L.) یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی و دارویی ایران است. کاربرد صحیح عناصر غذایی در رشد بنه دختری و عملکرد گل زعفران دارای اهمیت ویژه ای است. به منظور مقایسه و بررسی تاثیر سطوح مختلف تغذیه خاکی و محلول پاشی با استفاده از کود کامل مخلوط بر تولید بنه های دختری و عملکرد گل زعفران، آزمایشی در سال-های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ سطح کودپاشی با کود کامل مخلوط (۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و ۳ سطح محلول پاشی با کود کامل مخلوط (با غلظت ۰، ۵ و ۱۰ در هزار) و در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثرات معنی دار تیمارهای تغذیه خاکی بر وزن بنه های دختری و همچنین تعداد و وزن گل و کلاله زعفران بود، اما بر تعداد کل بنه های دختری در واحد سطح تاثیر معنی داری نشان ندادند. تعداد و عملکرد بنه های دختری و گل زعفران تحت تاثیر غلظت های مختلف محلول پاشی و همچنین اثرات متقابل کودپاشی و محلول پاشی قرار نگرفتند. درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف خاکی ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار کود کامل مخلوط در اوایل اسفندماه تفاوت مثبت و معنی داری در عملکرد گل تر و خشک (به ترتیب ۱۲۰ و ۹۶۳ کیلوگرم در هکتار)، عملکرد کلاله تر و خشک (به ترتیب ۴۵٫۵ و ۷٫۹۰ کیلوگرم در هکتار کلاله خشک) و نیز وزن بنه های دختری زعفران (۱۶۴۶ گرم در مترمربع) نسبت به سایر تیمارها داشت، اما محلول پاشی عناصر غذایی در همین زمان نقشی در افزایش معنی دار عملکرد گل و بنه های دختری زعفران نداشت.