مقاله اثرات تغذیه بهینه پتاسیم و مدیریت های مختلف آبیاری بر کاهش مصرف آب ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثرات تغذیه بهینه پتاسیم و مدیریت های مختلف آبیاری بر کاهش مصرف آب ذرت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتاسیم
مقاله تغذیه
مقاله روش آبیاری
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی فر عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: معاف پوریان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تدین محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف منصوری غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به شرایط خشک و نیمه خشک کشور ما و همچنین وجود خشکسالی های اخیر و با در نظر گرفتن تاثیر مثبت عناصری مانند پتاسیم در کاهش اثرات منفی کم آبیاری و کاربرد روش های آبیاری مناسب، این تحقیق انجام گردید. آزمایش در استان فارس، در شهرستان زرقان و روی گیاه ذرت رقم ۷۰۴ سینگل کراس به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با سه تکرار در سال ۱۳۹۰ اجرا شد. دور آبیاری به عنوان فاکتور اصلی: (۱- آبیاری به صورت کامل در کل فصل رشد (شاهد) ۲- آبیاری یک در میان متناوب بجز در مراحل جوانه زنی و گلدهی ۳- آبیاری یک در میان متناوب ثابت در کل دوره رشد و کود سولفات پتاسیم به عنوان فاکتور فرعی در چهار سطح (۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم درهکتار) در نظرگرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار آبیاری یک در میان متناوب بجز در مراحل جوانه زنی و گلدهی باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه شد (۴٫۹۳ تن در هکتار)، درحالیکه تیمار آبیاری یک در میان متناوب ثابت تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه نداشت (۲٫۶۴ تن در هکتار). سطوح مختلف سولفات پتاسیم از لحاظ تاثیر بر شاخص سطح برگ، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف و عملکرد دانه تفاوت معنی دار آماری داشتند. بیشترین ارتفاع گیاه (۲٫۰۷ متر)، تعداد ردیف در بلال (۱۴٫۸۸)، تعداد دانه در ردیف (۲۸٫۴۷۸)، طول بلال (۱۸٫۱۱۳ سانتی متر)، وزن هزار دانه (۲۷۳٫۲۳۱ گرم) و عملکرد دانه (۴٫۴۱ تن در هکتار) با کاربرد میزان ۳۰۰ کیلوگرم پتاسیم در هکتار حاصل شد. اثر متقابل آبیاری یک در میان بجز مراحل جوانه زنی و گلدهی با کاربرد ۳۰۰ کیلوگرم کود پتاسیم در هکتار بیشترین میزان عملکرد دانه را داشت (۵٫۹۷ تن در هکتار).