مقاله اثرات تعداد دفعات تمرین هوازی بر برخی شاخص های التهاب عمومی در دانشجویان مرد چاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۴۴۹ تا ۴۶۰ منتشر شده است.
نام: اثرات تعداد دفعات تمرین هوازی بر برخی شاخص های التهاب عمومی در دانشجویان مرد چاق
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش درمانی
مقاله فیبرینوژن
مقاله پروتئین راکتیو سی
مقاله چاقی
مقاله مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضابط علی
جناب آقای / سرکار خانم: سوری رحمن
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فعالیت بدنییکی از استراتژی های موثر در کاهش خطر بیماری های مزمن به واسطه بهبود نیم رخ التهابی است. پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه تاثیر تمرینات هوازی، سه و پنج جلسه در هفته، بر سطوح شاخص های التهابی فیبرینوژن و پروتئین واکنشی (CRP) C، و نیم رخ لیپیدی در مردان جوان چاق کم تحرک پرداخته است.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کاربردی با روش نیمه تجربی بود. ۲۷ مرد چاق کم تحرک (شاخص توده بدنی ۳۰٫۸±۲٫۸۱ کیلوگرم برمترمربع، ۲۰٫۵۴±۱٫۳ سال) به طور تصادفی در دو گروه تمرینی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل ۱۶ هفته دویدن با شدت ۷۵-۵۰ درصد ضربان قلب ذخیره،در گروه اول سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت ۶۰-۵۰ دقیقه و در دیگر گروه تجربی پنج جلسه در هفته و هر جلسه به مدت ۴۰-۳۰ دقیقه، بود. سطوح سرمیCRP، فیبرینوژن و نیم رخ لیپیدی خون و شاخص های آنتروپومتریکی قبل و ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین اندازه گیری شدند.
یافته ها: اجرای تمرینات هوازی، سه جلسه در هفته، علی رغم بهبود ترکیب بدنی (P<0.05)و کاهش غلظت کلسترول (P=0.047) و (P=0.046) LDL-C خون، به تغییر معنی داری در سطوح سرمی فیبرینوژن و CRP منجر نشد (P>0.05)در گروه تمرینیپنج جلسه در هفته ضمن بهبود شاخص های آنترپومتریکی (P<0.05) و نیم رخ لیپیدی خون (P<0.05)، کاهش معنی دار سطوح سرمی (P=0.015) CRP و فیبرینوژن (P=0.003)مشاهده گردید. بنابر نتایج آزمون هم بستگی پیرسون تنها در گروه تمرینی سه جلسه در هفته بین تغییرات فیبرینوژن سرم و تغییرات محیط کمر رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت (r=0.670, P=0.048).
نتیجه گیری: اگرچه اجرای تمرینات هوازی در بهبود ترکیب بدنی و نیم رخ لیپیدی سودمند هستند ولی با توجه به کاهش دو شاخص التهابیCRP و فیبرینوژن در گروه تمرینی پنج جلسه در هفته، اجرای این پروتکل تمرینیبرای بهبود چاقی و التهاب در مردان جوان چاق کم تحرک توصیه می شود.