سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدیجه عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه علوم دامی دانشگاه زنجان
محمدحسین شهیر – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
مرتضی یاوری – استادیار ودانشگاه بوعلی سینا
مصطفی خدابنده لو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف تحقیق حاضر،بررسی رشد فولیکولهای تخمدان میشهای افشاری*مرینوس بود . ۳۲ راس میش ۱-۲ ساله از نژاد افشاری*مرینوس در تاریخ ۱۷/۸/۸۹ از گله گوسفندان دانشکده علوم دامی دانشگاه زنجان در فصل جفت گیری به طور تصادفی انتخاب و برای همزمانی فحلی به مدت ۱۴ روز سیدر گذاری شدند.میشها به یک گروه شاهد و سه گروه تیمار به طور مساوی (۸n=)و تصادفی تقسیم شدندگروه شاهد:بدون دریافت B12 و PMSG ، تیمار۱:بدون دریافت B12 و دریافت PMSG،تیمار۲: دریافتB12و عدم دریافت PMSG،تیمار۳: دریافت B12 و PMSG.ویتامین B12 3 روز قبل از شروع آزمایش(سیدر گذاری) به مقدار ۴ میلی لیتر و به فاصله ۳ روز در میان به صورت عضلانی تزریق شد. تیمارها ۴۰۰ واحد PMSG در زمان برداشت سیدر به صورت عضلانی در یافت کردند.از تمامی میشها در روز سیدر برداری و ۲۴ ساعت بعد از آن(فحلی)اولتراسونوگرافی به عمل آمد.نتایج نشان داد که تعداد و قطر فولیکولهای کوچک هم در روز سیدر برداری وهم روز فحلی با تزریق B12 کاهش معنی داری را ازخود نشان دادند.تعداد و قطر فولیکولهای بزرگ در روز غحلی با تزریق PMSG افزایش معنی داری را نشان دادند. تیمارها از نظر تعداد و قطر فولیکولهای کوچک و متوسط و بزرگ در روز فحلی تفاوت معنی داری نداشتند اما تعداد و قطر فولیکولهای بزرگ در تیمار ۱و ۳ بیش از تیمار ۲ و گروه شاهد بود