سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن رحیمی اسکویی – باشگاه پژوهشگران جوان، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبست
علیرضا لطفی – باشگاه پژوهشگران جوان، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبست
جمشید قیاسی قلعه کندی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
یحیی ابراهیم نژاد – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی اثرات تزریق داخل تخم مرغی لپتین بر برخی از پارامترهای خونسازی جوجه های تفریخ شده انجام پذیرفت. تعداد۷۵۰ تخم مرغ نطفه دار به پنج گروه آزمایشی شامل گروه شاهد یا T1 (بدون هیچ نوع تزریق)، گروه شاهد منفی یا T2 (تزریق داخل تخمی نیم cc تامپون فسفات حلال )، گروه T3 (تزریق داخل تخمی ۵/ ۰ میکروگرم لپتین در روز هفتم جوجه کشی)، گروه T4 (تزریق داخل تخمی ۱ میکرو گرم لپتین در روز هفتم جوجه کشی) و گروه T5 (تزریق داخل تخمی ۵/ ۱ میکروگرم لپتین در روز هفتم جوجه کشی) تقسیم شدند. بعد از تفریخ جوجه ها و تهیه نمونه های خون از آنها غلظت هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گویچه های قرمز تعیین شد. مشاهده گردید تیمارهای T2 و T3 فعالیت خونسازی کمتری نسبت به گروه های T1 (شاهد)، T4 و T5 داشتند. در جوجه های T5 بالاترین سطوح پارامترهای خونسازی ( : RBC 6.7×۱۰۶ PCV %: 39 ، و Hb:13/31 g/dl ) مشاهده شد (در مقایسه با گروه شاهد: RBC: 6.3×۱۰۶PCV %: 37 ، و Hb:12.58 g/dl ). در حالیکه گروه های T2 (تزریق حلال ) ، T3 تزریق غلظت پایین لپتین ( ۵/ ۰ میکروگرم/تخم) و T4 تزریق غلظت لپتین ( ۱ میکروگرم/تخم) تاثیر منفی برپارامترهای خونسازی جوجه های تفریخ شده داشته است. در نتیجه تزریق لپتین به مقدار ۵/ ۱ میکروگرم لپتین در زمان شروع اندام زایی جنین مرغ احتمالاً باعث تحریک فعالیت سلول های مغز استخوان و تولید گویچه های قرمز خون شده است. اما تزریق داخل تخمی سطوح پایین تر – هورمون در اوایل دوره جنینی موجب کاهش روند خونسازی در جنین می شود