سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حجتی – دانشجوی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه)
جعفر رضایی – دانشجوی ارشد بافت شناسی

چکیده:

بعضی از ترکیبات ثانویه ای که از گیاهان به محیط وارد میشوند می توانند به طور مستقیم ویا غیر مستقیم بر رشد گیاهان ومیکروارگانیسم های اطراف اثر بگذارند که میتواند این اثرها منفی و یا مثبت باشند. اثرهای غیر مستقیم را با عنوان های اثر بر روی پرفیل خاک و اثر بر روی میکروارگانیسم های خاک مورد برسی قرار گرفته اند . مشخصشده این ترکیبات آللوپاتی برای بعضی از گیاهان مهاجم به عنوان یک ابزار برای چیره شدن بر گیاهان یک منطقه مورد استفاده قرار می گیرد . بنابر این باعث تغییر گونه ای آن منطقه و به دنبال خود باعث تغییر سایر توالی های چرخه ای میشود .باتوجه به این اطلاعات شناخت اهمیت و بررسی این ترکیبات از جنبه های گوناگون مثلا استفاده از بیو کنترول های گیاهی به جای علف کش ها و روند مکانیسم جانشینی بعضی از گونه ها به جای بعضی دیگر و تغییر گونه ای یک منطقه و به دنبال آن تغییر توالی های وابسته ، برای ما می تواند مهم باشد