مقاله اثرات تراتوژنیک فنی توئین برتکوین لوله عصبی و اسکلتی جنین های موش سوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: اثرات تراتوژنیک فنی توئین برتکوین لوله عصبی و اسکلتی جنین های موش سوری
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنی توئین
مقاله تراتوژن
مقاله نقایص لوله عصبی
مقاله ناهنجاری های اسکلتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی بی بی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی غلامحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فنی توئین یکی از قدیمی ترین داروهای ضدتشنج است و مصرف آن در مادران باردار باعث افزایش ناهنجاری های جنینی می شود. در رابطه با اثرات تراتوژنیک این دارو بر تکامل لوله عصبی و اسکلتی اطلاعات کاملی در دسترس نیست. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تراتوژنیک داروی فنی توئین جهت تعیین ناهنجاری های اسکلتی و نقایص لوله عصبی در دوره لانه گزینی و اندام سازی در موش انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش باردارسفید کوچک آزمایشگاهی نژاد NMRI به سه گروه تجربی I)، II،(III  و یک گروه شاهد تقسیم شدند. سه گروه تجربی به ترتیب دوزهای ۶۰، ۷۵، 90 میلی گرم بر کیلوگرم فنی توئین محلول در سرم فیزیولوژی و گروه شاهد سرم فیزیولوژی را به صورت داخل صفاقی با حجم تزریق ۰٫۲ میلی لیتر در روزهای ۶٫۵ تا ۱۴٫۵ حاملگی در ساعت ۷ صبح دریافت کردند. موش ها در روز ۱۸٫۵ حاملگی تشریح شده و جنین ها از نظر نقایص سیستم اسکلتی مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس جنین موش ها به روش آلیزارین قرمز / آلیسان آبی رنگ آمیزی شدند و جنین ها از نظر میزان بروز نقایص لوله عصبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری Spss و آزمون هایT-test ،Anova  و Tukey تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در هر سه گروه تجربی I،II   III واختلالاتی به صورت ناهنجاری هایی در سیستم اسکلتی مشاهده شد ناهنجاری های اسکلتی عمدتا به صورت اختلال در شکل و جابه جایی در اندام ها بود که از نقطه نظر آماری در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان می داد (p<0.05)، همچنین در گروه تجربی III نقایص لوله عصبی به صورت اسپینابیفدا بروز نمود که در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری را نشان داد (p<0.05).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد استفاده از داروی فنی توئین طی مراحل ارگانوژنز موش می تواند ناهنجاری های اسکلتی و نقایص لوله عصبی را القاء نماید.