سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ملیحه اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
احمد جلالیان – استاددانشگاه آزاد خوراسگان
سیدجمال الدین خواجه الدین – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تخریب خاک عبارت است از تغییرات منفی درخصوصیات و پروسه های خاک درطول زمان که عمدتا تحت تاثیر فعالیت های نادرست انسان ایجاد شده و موجب کاهش توان و ظرفیت تولید گردیده و تعادل خاک را با محیط زیست بهم می زند جلالیان ۱۳۹۰ به منظور بررسی تغییرات برخی خصوصیات خاک طی تخریب اراضی مرتعی دونوع کاربری مرتع با پوشش گیاهی خوب و مرتع با پوشش گیاهی فقیر درحوزه آبخیز کرچمبوی فریدون اصفهان انتخاب شد درهرکاربری یک عدد پروفیل به عمق ۱۲۰-۰ سانتیمتر حفر گردید و نمونه های خاک ازافقهای مختلف هرپروفیل برداشت شد همچنین درهر دوکاربری تعداد۳ عدد پلات ۱۰در۱۰متر درنظر گرفته شد و مقدار تاج پوشش گیاهان موجود و پوشش لاشبرگ دراین پلات ها اندازهگیری شد نتایج نشان دادکه مقدار مواد آلی ظرفیت تبادل کاتیونی و عمق خاک درمرتع با پوشش خوب بیشتر ازمرتع با پوشش فقیر بود و خاک منطقه با پوشش خوش و پوشش فقیر به ترتیب دررده های Alfisols و Inceptisols قرار گرفتند.