سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حجت اکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدشریف مقدسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرتاریخ کاشت برپارامترهای رویشی موثربرعملکرد ارقام گلرنگ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساوه درسال زراعی ۱۳۹۰-۸۹ انجام شد آزمایش بصورت طرح کرتهای یکبارخرده شده اسپلیت پلات درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار به اجرا درآمد تیمارهای آزمایش شامل تاریخ کاشت بعنوان فاکتورهای اصلی درچهارسطح ۱۵اسفند و۲۹اسفند و ۱۵فروردین و ۳۰فروردین و سه رقم سینا مکزیکی ۲۷ومحلی اصفهان نیز بعنوان فاکتورفرعی بودند دراین آزمایش صفاتی مانند ارتفاع بوته ارتفاع اولین ساقه فرعی تازمین تعدادساقه های فرعی و عملکرد دانه مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج نشان داد که اثرتاریخ کاشت برتمای صفات مورد بررسی و درتمامی سطوح فاکتورها معنی دارگرددیفقط اثر تاریخ کاشت برتعدادساقه فرعی درسطوح فاکتورفرعی ارقام معنی دار نگردید و همچنین نتایج مقایسه میانگین صفات درسطوح اثرات متقابل نشان داد که بالاترین عملکرد دانه از تیمار a1b1 تاریخ کاشت ۱۵اسفند و رقم سینا به میزان ۳۳۹۹ کیلوگرم درهکتار بدست آمد همچنین بالاترین ارتفاع بوته و وارتفاع اولین ساقه فرعی ازتیمار a1b2 تاریخ کاشت ۱۵اسفند و رقم مکزیکی ۲۷بدست امد.