سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حجت اکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد شریف مقدسی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت برمراحل رشد ونموی وعملکرد دانه سه رقم گلرنگ (سینا،مکزیکی ۲۷ و ۱۳۸۹ در قا لب طرح اسپلیت پلات با پایه بلوک های کامل تصادفی در – محلی اصفهان )به صورت آزمایشی درسال زراعی ۱۳۹۰ سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی شهرک دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به اجرا در آمد.که درآن چهار تاریخ کاشت ۱۵ اسفند ، ۲۹ اسفند، ۱۵ فروردین و ۳۰ فروردین به عنوان فاکتور اصلی و سه رقم سینا،مکزیکی ۲۷ و محلی اصفهان به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرارگرفتند.درطول مراحل آزمایش صفاتی مانندروزتاخروج ازخاک،ساقه دهی،غنچه دهی،گلدهی،طول دوره گلدهی وعملکرددانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که اثرات تاریخ کاشت برصفات روز تا غنچه دهی،طول دوره گلدهی وعملکرد دانه ازنظرآماری درسطح ۱% معنی دارگردیدوصفت روزتا ساقه دهی درسطح ۵%آماری معنی دارگردیدواثرات تاریخ کاشت برروز تاخروج ازخاک وروزتاگلدهی معنی دار نشد.مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان دادبیشترین ۱۸ روز)واز رقم مکزیکی ۲۷ ودرتاریخ کاشت ۱۵ اسفند / ۹۳ روز) ،طول دوره گلدهی( ۶۶ / روزتا ساقه دهی( ۷۰ روز) ،غنچه دهی( ۳۳ ۵۵ روز)ازرقم سینا وازتاریخ کاشت ۳۰ فروردین بدست / بدست آمد.وکمترین روز تا ساقه دهی( ۴۰ روز)،غنچه دهی( ۳۳ ۹)وازتاریخ کاشت ۳۰ فروردین بدست آمد.رقم محلی اصفهان / آمد.وکمترین طول دوره گلدهی ازرقم محلی اصفهان( ۶۶ ۳۲۷۷ کیلوگرم درهکتارودرتاریخ کاشت / ۳۲۳۲ کیلوگرم درهکتاردرتاریخ کاشت ۱۵ اسفندورقم سینا باعملکرد ۲۳ / باعملکرد ۸۰ ۳۰۶۹ کیلوگرم درهکتاردرتاریخ کاشت ۱۵ اسفند برتری محسوسی رادربین ارقام از خود / ۳۰ فروردین ورقم مکزیکی ۲۷ باعملکرد ۴۰ نشان دادند. وبالاترین میزان عملکرد دانه ازرقم سیناودرتاریخ کاشت ۱۵ اسفندوبه میزان ۳۳۹۹ کیلوگرم درهکتار بدست ۷۸۹ کیلوگرم درهکتاربدست / آمد.وکمترین میزان عملکرد دانه ازرقم مکزیکی ۲۷ ودرتاریخ کاشت ۳۰ فروردین وبه میزان ۳۳ آمد.باتوجه به نتایج آزمایش رقم سینا ،مکزیکی ۲۷ ومحلی اصفهان برای کاشت زود هنگام بهاره دراسفند ماه مناسب می باشند.ورقم سینا به منظور کشت دیر هنگام ودرفروردین ماه مناسب می باشد.