مقاله اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران (.Crocus Sativus L) در سال دوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و فناوری زعفران از صفحه ۵۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران (.Crocus Sativus L) در سال دوم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنه های زعفران
مقاله گل انگیزی
مقاله مالچ گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی مقدم پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملافیلابی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر زمان پخش و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم بر شاخص های مربوط به عملکرد بنه های دختری زعفران در سال دوم، آزمایشی در دو سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ و ۱۳۹۱-۱۳۹۰ بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۵ تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش بر اساس پنج سطح کاربرد مالچ کلش گندم (شاهد (عدم پخش مالچ)، ۲، ۴، ۶ و ۸ تن در هکتار) در سه زمان (خرداد، مرداد و مهرماه) به صورت پخش سطحی طراحی شدند. نتایج تجزیه واریانس در آزمایش حاکی از تاثیر معنی دار زمان پخش مالچ کلش گندم، مقادیر کاربرد مالچ و نیز اثر متقابل آن ها بر تمامی شاخص های کمی گل زعفران بود. بر اساس نتایج آزمایش، پخش مالچ کلش در مهرماه بیشترین تاثیر را در افزایش معنی دار تعداد گل در متر مربع و عملکرد گل تر و خشک زعفران (به ترتیب تا ۴۶، ۶۱ و ۶۵ درصد) داشت. هم چنین تمامی شاخص های مورد مطالعه بنه های دختری زعفران به طور معنی داری تحت تاثیر زمان پخش مالچ کلش گندم قرار گرفت. در بین تیمارهای مورد بررسی، بیشترین افزایش در عملکرد بنه های بیش از ۱۲ گرم و عملکرد کل بنه های دختری زعفران در نتیجه کاربرد ۸ تن مالچ کلش در مهرماه مشاهده شد. به طوری که کاربرد تیمار ذکر شده در مقایسه با شاهد، عملکرد بنه های با وزن بیش از ۱۲ گرم و عملکرد کل بنه های زعفران را به ترتیب تا ۱۰۴ و ۱۰۳ درصد افزایش داد.