سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسر گلزاری – دانشجوی دکتری مهندسی انرژی
مجتبی جواهری – مدیردفتر فنی و نظارت برنامهر یزی نیروگاه گازی ۲۰۰۰ مگاواتی رودشور

چکیده:

توربینهای گازی مدرن معمولا برای اینکه آلاینده ها را درمقدار قابلقبول و استاندارد کنترل کننده دارای احتراق مخلوط رقیق شده پرمیکس می باشند همیشه افزایش میزان تراکم هوا درمحفظه احتراق توربنی گاز به هر هلت باعث نمایش عدم پایداری دینامیکی شعله می شود به سبب بالا بودن دبی جرمی و فشار هوا بکاربردنسیستم کنترل فعال ناپایداری Active Instability Control ) AIC درتوربین های باظرفیت بالا کار مشکل اما قابل انجام می باشد کنترل فعال ناپایداری aicابزار قدرتمند و انعطاف پذیری برای مهار این ناپایداری می باشد این مقاله کاربردهای مختلفی از سیستم AIC جهت کنترل هامینگ و اکسلریشن درتوبین های ظرفیت بالا بامحفظه احتراق حلقوی با توجه به ساختارمشعلهای محفظه احتراق استفاده شده درتوربین گاز را نشانمیدهد درنیروگاه هایی کها زسیستم AIC استفاده نمی کنند جهت به حداقل رساندن اثراتHumming اقداماتی صورت میگیرد که به عنوان مطالعه موردی اقدامات انجام شده برروی سیستم کنترل نیروگاه رودشور دراین مقاله ارایه شده است.