سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن اسلامی – دانشجویدانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
حسین حکم آبادی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پسته
مژده حیدری –
دانیال آبادی خواه – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

در طبیعت مقاومت به سرمابوسیله ترکیبی از طول روز کوتاه ودمای پایین تر از ۱۰ درجه سانتی گراد انجام شود که باعث رشد گیاه می گردد طرح آزمایش انتخابی طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی می باشد فاکتور اول رقم گندم کشت شده فاکتور دوم پنج نوع ماده ضد سرما کود X 5 درهزار ، تری فور ۵ درهزار ، کراپ ایت ۴ درهزار، سی لامول ۰/۲۵ درهزار، کائولین ۲۵ درهزار و آب مقطر بعنوان شاهد و فاکتور سوم دما بود که در ۵ سطح شامل دماهای ۴+ ، ۴- ، ۸- ، ۱۲- ، و ۱۶- انجام گردید. بعد از اعمال تیمارها از هرکدام ۱ گرم نمونه برگیاخذ گردید و در ظروف پلی پروپیلن حاوی ۱۵ سی سی اب مقطر قرار داده شد تا نمونه ها کاملا پوشیده از محلول گردیدند و پس از یک هفته غلظت برخی از کاتیون ها از جمله K,Na اندازه گیری شد تجزیه واریانس صفت میزان سدیم نشان میدهد که تیمارهای موادمختلف ضدسرما براین صفت تاثیر گذار نبوده و در سطح ۵ درصد نمی باشد اما همین تیمار در صفت میزان پتاسیم در سطح ۱ درصد معنی دار شده و مقایسه میانگین نشان داد که باالترین میزان پتاسیم اندازه گیری شده مربوط به ماده کائولین بوده و همچنین پس از تجزیه واریانس مشخص شد که بین رقم های مورد آزمایش در صفت های میزان پتاسیم و میزان سدیم در سطح ۱ درصد معنی دار است.