سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامعلی حاجی شرفی – گروه زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مهدی زیره زاده – گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

تجمع ماده خشک در گیاه بویژه در اندام هایی که از نظر تغذیه ای واقتصادی مفید هستند درکشاورزی بسیار با اهمیت است لذا به منظور بررسی اثرات برگزدایی و تراکم بوته ای بر الگوی تجمع ماده خشک هیبرید ذرت رقم karaj700 منطقه دزفول آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید، فاکتورهای این آزمایش شامل تراکم بوته ای در ۳ سطح(۷۰، ۴۰ و ۱۰۰ هزار بوته در هکتار) و تیمارهای برگزدایی در سه سطح(شاهد، حذف گل نر به همراه ۲ برگ بالایی و حذف گل نر به همراه ۴ برگ بالایی) اجراء گردید. نتایج نشان داد تیمارهای برگزدایی، تراکم بوتهای و اثرات متقابل آنها بر روی تعداد ردیف در بلال اثر معنی داری نداشت. درحالی که اثر تیمارهای برگزدایی و تراکم بر روی تعداد دانه در ردیف اختلاف معنی داری ایجاد کرد بطوری که بیشترین تعداد دانه در ردیف بوسیله تیمار شاهد( ۲۴,۶۷ دانه) و کمترین آن در تیمار حذف گل نر به همراه ۴ برگ بالایی( ۲۱,۵۰ ) مشاهده گردید. با افزایش تراکم از ۴۰ هزار بوته در هکتار به ۱۰۰ هزار بوته در هکتار تعداد دانه در ردیف از ۲۷، ۲۳ به ۸۷، ۲۱ دانه تغییر یافت. وزن هزار دانه هم تحت تأثیر تیمارهای برگزدایی و تراکم و اثرات متقابل آنها قرار گرفت بطوریکه با حذف گل نر همراه با برگهای بالایی بلال کاهش معنی داری در وزن هزار دانه ایجاد گردید، و با افزایش تراکم از ۴ بوته در متر مربع به ۱۰ بوته در متر مربع وزن هزار دانه از ۱۷، ۲۹۸ به ۹۴، ۲۶۳ گرم در متر مربع کاهش پیدا کرد. عملکرد دانه و ماده خشک کل گیاه و شاخص برداشت نیزتحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند بطوریکه بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شاه د(۱۲، ۸۵۱ گرم در متر مربع) و کمترین میزان دانه مربوط به تیمار حذف گل نر و ۴ برگ بالایی بو د. بنابراین با توجه به تاثیراتی را که تراکم بوته و حذف اندام های گیاه در عملکرد اقتصادی گیاه دارند تعیین بهترین تراکم بوته برای تجمع ماده خشک ضروری می باشد.