مقاله اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی های ژئومورفیک رودخانه لاویج؛ استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و مخاطرات محیطی از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی های ژئومورفیک رودخانه لاویج؛ استان مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفومتری کانال رود
مقاله برداشت رسوب
مقاله لاویج رود
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برداشت رسوب از بستر رود برای استفاده در صنعت و ساختمان امری اجتنابناپذیر است. اگر این برداشت ها غیر اصولی و بدون مهندسی صورت گیرد، نه تنها سبب بروز عوارض مورفولوژیکی در محل برداشت می شود، بلکه این اثرات تا کیلومترها در بالادست و پاییندست رود نیز رخ نشان میدهد. هدف از این تحقیق شناسایی اثرات ژئومورفیک برداشت شن و ماسه بر بستر رودخانه لاویج است. محدوده مورد مطالعه در استان مازندران قسمت انتهایی حوضه لاویج رود و در پارک جنگلی کشپل قرار دارد. برای انجام این کار محدوده مورد مطالعه به سه بخش محدوده برداشت شده (پایین دست)، محدوده در حال برداشت و محدوده دست نخورده (بالا دست) که به عنوان بازه مرجع در نظر گرفته شده، تقسیم گردیده است. برای محدوده در حال برداشت با تهیه دو نقشه برداشت زمینی در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ امکان مقایسه را فراهم آورده است. سپس در محیط GIS، رقومی ارتفاع تهیه گردید و برای محدوده برداشت شده (پایین دست) با نقشهبرداری زمینی خصوصیات مورفومتری رود شامل شیب بستر، عرض و عمق کانال اندازهگیری و قدرت رود محاسبه گردید. با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، مهمترین اثرات برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه لاویج به صورت تغییرات در شیب، عرض، عمق، قدرت رود، الگوی رود، اندازه ذرات و پایین افتادن بستر رود بوده است. همچنین نتایج نشان میدهد که احداث ساختارهای مهندسی جهت کنترل تغییرات کانال رود فقط تعدیلهای مورفولوژیکی رود را به تاخیر میاندازد.