سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معظم حسن پور اصیل – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
فاطمه نخعی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور افزایش طول عمر گلهای بریده رز رقم گلستان ازمایشی با استفاده از ترکیبات شیمیایی مختلف در دو دما انجام گردید پژوهش در قالب یک طرح اماری فاکتوریل برپایه کاملا تصادفی بود دراین تحقیق اثرات کاربرد تیمارهای شیمیایی مانندنیترات نقره ۱۵۰ میلی گرم در لیتر + ساکارز ۳% + اسید سیتریک ۱۰۰ میلی گرم در لیتر ، سولفات الومینیم ۵۰۰ میلی گرم در لیتر + ساکارز ۳% + اسید سیتریک ۱۰۰ میلی گرم در لیتر تیوسولفات سدیم ۸۰۰ میل یگرم در لیتر + ساکارز ۳% + اسید سیتریک ۱۰۰ میلی گرم در لیتر هیدروکسی کینولین سولفات ۳۰۰ میلی گرم در لیتر + ساکارز ۳% + اسیدسیتریک ۱۰۰ میل یگرم در لیتر و اب مقطر به عنوان تیمار شاهد به مدت زمان ۲۴ ساعت تیمار شدند سپس در اب مقطر و دمای ۳ و ۲۲ درجه سانتی گراد قرارگرفتند. اثرات تیمارها ی اعمال شده برروی طول عمر گلها و نیز صفاتی مانند درصد خم شدن گردن، وزن تازه، قطر گلها درصد باز شدن گلها و تعداد برگ های زرد شده مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که دمای ۳ درجه سانتی گراد نسبت به دمای ۲۲ درجه سانتی گراد بر طول عمر گلها اثر معنی دار داشته است و نیز در دمای ۴ درجه سانتی گراد درصدخم شدن گردن و تعداد برگهای زرد شده نسبت به دمای ۲ ۲ درجه سانتی گراد به طور معنی داری کاهش پیدا کرد.