سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نفیسه نیکخواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
علی سلیمانی –

چکیده:

به منظوربررسی اثرات برخی ازتیمارهای پیش رویشی برصفات اولیه و صفات جوانه زنی دو توده زیره سیاه آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح پایه کاملا تصادفی در۴ تکرار درآزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحدخوراسگان درسال ۱۳۹۰ انجام گردید سرمادهی تاثیر معنی داری برطول ساقه چه طول ریشه چه طول گیاهچه درصد جوانه زنی متوسط زمان لازم برای جوانه زنی سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر داشت رقم تاثیر معنی داری برطول ساقه چه طول ریشه چه طول گیاهچه درصدجوانه زنی سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر داشت تمامی صفات آزمایشی بطور معنی داری تحت تاثیر تیمار هورمونی قرارگرفتند بیشترین طول ساقه چه ریشه چه طول گیاهچه درصد جوانه زنی سرعتجوانه زنی و شاخص بنیه بذر درتیمار ۴۵روز سرمادهی حاصل شد همچنین رقم اصفهان بالاترین طول ساقه چه و ریشه چه طول گیاهچه درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر را به خود اختصاص داد.