مقاله اثرات باکتری کشته شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) توسط کلروفرم بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: اثرات باکتری کشته شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) توسط کلروفرم بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زخم پوستی
مقاله ترمیم
مقاله پروبیوتیک
مقاله لاکتوباسیلوس کازئی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخ سیما
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نصرآبادی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادی ابراهیمی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
التیام زخم عبارتست از حصول مجدد تمامیت فیزیکی ساختارهای داخلی و خارجی در برگیرنده تعامل های پیچیده بین سلول ها و فاکتورهای مختلف می باشد. کوتاه کردن زمان بهبود زخم به دلیل کم کردن احتمال عفونت و عوارض زخم و کاهش هزینه ها سال هاست که توجه محققین را به خود جلب کرده است. روش های مختلفی جهت رسیدن به این هدف بکار گرفته شده است. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) کشته شده توسط کلروفرم بر روی ترمیم زخم پوستی می باشد. در این تحقیق از موش سفید صحرایی رت به وزن ۲۸۰-۲۲۰ گرم استفاده شد، حیوانات در قفس های استاندارد و در دمان ۲۲±۲ درجه سانتی گراد نگهداری می شدند و آب و غذا بدون محدودیت در اختیارشان قرار می گرفت. سپس موش ها به گروه های پنج تایی، تجربی، کنترل و کنترل منفی تقسیم شدند. زخمی مربع شکل به ابعاد ۱٫۵ در ۱٫۵ در پشت موش ها ایجاد شد. گروه های کنترل و تجربی به ترتیب تحت تیمار موضعی با اوسرین و اوسرین حاوی لاکتوباسیلوس کازئی کشته شده توسط کلروفرم قرار گرفتند، اما گروه کنترل منفی درمانی دریافت نکردند. زخم پوستی موش ها، به ترتیب پس از کشته شدن در روزهای ۳ و ۷ نمونه برداری و تحت مطالعات بافت شناسی و آماری قرار گرفتند. یافته های حاصل نشان داد که درصد بهبود زخم (۱۱±۱٫۳) و التهاب در گروه تجربی در روز هفتم نسبت به گروه های کنترل (۹٫۴±۲٫۷ درصد) و کنترل منفی (۸٫۸±۲٫۷ درصد) دارای اختلاف معنی داری بودند (P<0.001). تعداد نوتروفیل ها درگروه تجربی در فازهای بعدی ترمیم در مقایسه با گروه های کنترل و کنترل منفی کاهش را نشان دادند. بر طبق نتایج باکتری لاکتوباسیلوس کازئی کشته شده توسط کلروفرم توانسته به طور معنی دار موجب کاهش التهاب و تسریع در روند بهبود زخم موش ها شود.